Shaping

HIFU 4D

99 000 kr

Cryolipolysis

129 000 kr

HIFU 5D Christina

199 000 kr 149 000 kr

Slim Beauty

189 000 kr

NOVA SLIM

189 000 kr

Body Analyser

49 000 kr